Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.profident.pl prowadzony jest przez

1a) PROFIDENT SPRZĘT I MATERIAŁY DENTYSTYCZNE JADWIGA ZBOŻEŃ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: Daleka 24, 25-319 Kielce, adres do doręczeń: ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce) o numerze NIP: 6571014576; REGON: 290554742; adres poczty elektronicznej: sklep(małpka)profident.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 41 34 17 230; 41 34 17 231; 41 34 17 232; 41 34 17 233 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1b) PROFIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: Legnicka 2, 25-328 Kielce) o numerze NIP: 6572966913; REGON: 521089347; adres poczty elektronicznej: sklep(małpka)profident.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 41 34 17 230; 41 34 17 231; 41 34 17 232; 41 34 17 233 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1c) PROFIDENT NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: Legnicka 2, 25-328 Kielce) o numerze NIP: 6572967338; REGON: 521158953; adres poczty elektronicznej: sklep(małpka)profident.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 41 34 17 230; 41 34 17 231; 41 34 17 232; 41 34 17 233 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców składających zamówienia telefonicznie, e-mailowo, bądź korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Administratorem Pani/Pana danych są:

- PROFIDENT SPRZĘT I MATERIAŁY DENTYSTYCZNE JADWIGA ZBOŻEŃ z siedzibą w Kielcach przy ul. Dalekiej 24, 25-319 Kielce

- PROFIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach przy ul. Legnickiej 2. 25-328 Kielce

- PROFIDENT NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach przy ul. Legnickiej 2. 25-328 Kielce

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie zapisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawiania faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży zawierana na odległość.

b) Dane przetwarzane i przechowywane są  w naszej siedzibie.

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.profident.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –

- PROFIDENT SPRZĘT I MATERIAŁY DENTYSTYCZNE JADWIGA ZBOŻEŃ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: Daleka 24, 25-319 Kielce, adres do doręczeń: ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce) o numerze NIP: 6571014576; REGON: 290554742; adres poczty elektronicznej: sklep(małpka)profident.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 41 34 17 230; 41 34 17 231; 41 34 17 232; 41 34 17 233 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

- PROFIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: Legnicka 2, 25-328 Kielce) o numerze NIP: 6572966913; REGON: 521089347; adres poczty elektronicznej: sklep(małpka)profident.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 41 34 17 230; 41 34 17 231; 41 34 17 232; 41 34 17 233 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

- PROFIDENT NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: Legnicka 2, 25-328 Kielce) o numerze NIP: 6572967338; REGON: 521158953; adres poczty elektronicznej: sklep(małpka)profident.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 41 34 17 230; 41 34 17 231; 41 34 17 232; 41 34 17 233 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą telefonicznie, mailowo, bądź za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane telefonicznie, za pomocą maila bądź za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji użytkownika na www.sklep.profident.pl przy podaniu loginu i hasła oraz aktywacji maila z potwierdzeniem chęci założenia konta.

b) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@profident.pl lub też pisemnie na adres: ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce.

c) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem zalogowania i  dodania przez Klienta pierwszego produktu do wirtualnego koszyka (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem realizacji umów zawieranych przez telefon, email, Usług Elektronicznych realizowanych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład pisemnie na adres: ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep(małpka)profident.pl;

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT). Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą się różnić od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i firma Profident nie ponosi za nie odpowiedzialności.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu, bądź po złożeniu i potwierdzeniu na trwałym nośniku zamówienia otrzymanego przez Sklep drogą telefoniczną, mailową, przez sms, bądź w inny sposób.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

c) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE WYROBY

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni (opcja dostępna dla stałych klientów)

2. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) zamówienia o wartości 100 PLN i mniej wysyłane są za pobraniem.

d) Firma Profident zastrzega sobie możliwość żądania przedpłaty za wybrany towar, szczególnie w przypadku komponentów nietypowych, o dużej wartości jednostkowej lub dostępnych wyłącznie na zamówienie. Zamówienie zostanie przyjęte w chwili pojawienia się środków na rachunku bankowym firmy Profident.

e) Firma Profident zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, oraz tych bez możliwości potwierdzenia. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji, są pełne, prawdziwe dane, które jesteśmy w stanie zweryfikować.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) pozostają do wglądu na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin oraz są podawane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawane przez Profident wyroby medyczne są dostępne na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich DHL oraz DPD.

4. Zamówienie są realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładamy wszelkich starań aby zamówienia składane do godziny 13.00 bieżącego dnia były realizowane i wysyłane spedycją tego samego dnia.

Standardowo czas realizacji zamówienia to 1 do 2 dni roboczych. W przypadku towaru dostępnego na zamówienie lub niedostępnego na magazynie czas ten może się wydłużyć (od 2-4 tygodni). Klient jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz/lub telefonicznie.

4a. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do firmy Profident upoważniają firmę Profident do odmowy realizacji kolejnych zamówień aż do momentu uiszczenia całej kwoty zadłużenia.

5. Koszt przesyłki wynosi:

20 zł - przesyłka kurierska (płatność przelewem)

25 zł - przesyłka kurierska pobraniowa

Szacowany czas dostawy to 24 godziny lub 48 godzin - w dni robocze.

6. Przesyłka Terminowa przygotowana jest specjalnie dla klientów, których priorytetem jest dokładny czas realizacji zamówień. Przesyłka terminowa to gwarant doręczenia przesyłki do godziny 9:00 lub 12:00 następnego dnia roboczego. W celu ustalenia możliwości oraz kosztu przesyłki terminowej prosimy o kontakt z Działem Handlowym pod numerem: 41 34 17 230, 41 34 17 231, 41 34 17 232. Czas dostawy to 24-48 godzin (w dni robocze ).

7. Odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym kontakcie pod adresem: ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.

Zwrot/Wymiana implantów. 

Zakupione implanty i komponenty protetyczne można zwrócić / wymienić w przeciągu roku od daty ich zakupu.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Zwrot nie zostanie przyjęty także w sytuacji gdy towar był zapakowany w opakowanie hermetyczne i zostało ono otwarte.

Wymiany implantu/komponentu można dokonać tylko raz.

Uwaga: Dotyczy implantów i komponentów, których data ważności jest dłuższa niż 12 miesięcy.

- - - - - - - - - - - - - - -

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.